X Speed Ski Tour

Description: X Speed Ski Tour

Topic(s)

  1. Ski
  2. Downhill skiing

Opening periods

Wednesday 4 March 2020.

Prices

Free access.

Location

X Speed Ski Tour
Villard-Reculas